โปลิฟาร์ม ผู้ผลิตยาที่ท่านวางใจได้ การผลิตยาเป็นกรรมวิธีที่ซับซ้อนและละเอียดอ่อนทุกขั้นตอนในการผลิต จะต้องได้รับการตรวจสอบและรองรับมาตราฐานการผลิต ทั้งจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขและจากบริษัทต่างประเทศผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ทั้งนี้เพื่อจะสามารถรับประกันได้ว่าผู้ป่วยในประเทศไทย จะได้รับยาที่มีคุณภาพและความปลอดภัยเช่นเดียวกับยาที่ผลิตจากโรงงานในต่างประเทศ ผู้บริหารของโปลิฟาร์มได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นดังกล่าว จึงได้นำเอาเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิตรวมทั้งอุปกรณ์ในห้องทดลองที่ทันสมัยจากยุโรปและอเมริกามาใช้โดยการควบคุมของบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์มานานปี โปลิฟาร์ม–ควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานชั้นสูง โปลิฟาร์มตระหนักดีว่ายาเป็นสิ่งที่มีผลต่อชีวิตและความปลอดภัยของมนุษย์ ดังนั้นเวชภัณฑ์ทุกชนิดของโปลิฟาร์มจึงได้มีการควบคุมอย่างเข้มงวด ทั้งใน การผลิตและการตรวจสอบคุณภาพทั้งนี้โดยถือตามมาตรฐานสากล เมื่อทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขได้เริ่มตรวจ สอบมาตรฐานของโรงงานผลิตยาในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ.2532 บริษัทโปลิฟาร์ม จำกัด ก็ได้รับใบรับรองมาตรฐานการผลิต GOOD MANUFACTURING PRACTICE (GMP) จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตั้งแต่ปีแรกติดต่อกันมาทุกปี นโยบายสิ่งแวดล้อม บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายยาแผนปัจจุบันที่มีคุณภาพโดยบริษัทฯ มีความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและพนักงานทุกคน บริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องโดย ส่งเสริมและปฏิบัติตามกฏหมายด้านสิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ตลอดจนติดตามควบคุมการจัดการของเสียอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ มุ่งมั่นปรับปรุงการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง สร้างจิตสำนึกทางด้านสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงาน ผู้รับจ้างและผู้รับเหมาฝึกอบรมให้ทราบถึงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม กำหนดให้ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานทุกคนที่จะต้องปฏิบัติตามระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ


บริษัทฯ ยินดีในการเผยแพร่นโยบายฉบับนี้แก่สาธารณชนทั่วไป
ให้ไว้ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2554


                                   

Copyrights (c) 2024 All rights reserved @ Polipharm Co.,Ltd.