Chairman Speech

บริษัทโปลิฟาร์มจำกัด ก่อตั้งเมื่อปี คศ. 1984 โดยได้มีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องให้บริษัทที่เน้นความองค์กรเล็กๆที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตยาที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของบุคลากรทางการแพทย์ ในปีที่ผ่านมา คศ.2015 บริษัทฯ มียอดขายรวม 420 ล้านบาท และมีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 325 คน

บริษัทฯ มีความชำนาญทั้งด้านการค้นคว้าวิจัยพัฒนา ด้านการผลิตและการตลาดรวมทั้งการรับทำพันธะสัญญาจ้างผลิต โดยมีผลิตภัณฑ์และเวชภัณฑ์ทั้งยาสามัญและยาที่วิจัยพัฒนารวมกว่า 75 รายการบุคลากรของบริษัทฯ ทุกคนให้คำมั่นว่าจะรักษามาตรฐานคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอตลอดจนผู้บริหารทุกคนที่ยึดหลักการทำงานในการให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน รวมถึงให้ความสำคัญในการดูแลสิ่งแวดล้อม

หลักการดังที่ได้กล่าวข้างต้นจะถือเป็นหลักปฏิบัติทั้งในปัจจุบันและอนาคตCopyrights (c) 2024 All rights reserved @ Polipharm Co.,Ltd.