วิสัยทัศน์ สู่ความเป็นเลิศด้วยคุณภาพระดับประเทศและสากล พันธกิจ
ปณิธานแน่แน่วในการทำงาน
1. เน้นคุณภาพ
ผู้บริหารและพนักงานบริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด ทุกคนให้คำมั่นสัญญาผลิตเวชภัณฑ์ (สินค้า) เปี่ยมด้วยคุณภาพ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนด ตามหลักมาตรฐานการผลิตและระเบียบอย่างเคร่งครัด รวมถึงการตรวจสอบความต้องการของลูกค้าของบริษัท และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

2. ใส่ใจลูกค้า
ตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมา หนึ่งในนโยบายที่สำคัญของบริษัทโปลิฟาร์ม จำกัด ก็คือ การมุ่งเน้นในการเอาใจใส่ในความต้องการและความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ผู้บริหารและพนักงานทุกคนตระหนักดีว่า บริษัทดำเนินธุรกิจได้จนถึงปัจจุบันนี้ก็เพราะลูกค้า บริษัทจึงมุ่งมั่นอย่างจริงจังในการผลิตสินค้าคุณภาพ เพื่อให้บรรลุถึงความพึงพอใจของลูกค้าและความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของบริษัท เพื่อรักษาสัมพันธ์ภาพที่ยั่งยืน

3. พัฒนาบุคลากร
บริษัทเชื่อว่าบุคลากรที่มีคุณภาพนำมาซึ่งความสำเร็จ และความเป็นเลิศในการดำเนินงานและด้านคุณภาพ ดังนั้นผู้บริหารมีนโยบายจัดโครงการฝึกอบรมสำหรับพนักงานทุกระดับทั้งภายในและภายนอกเพื่อเสริมสร้างพัฒนาทักษะในการทำงาน บริษัทยังเน้นการพัฒนาคุณภาพขององค์กร ทั้งด้านการผลิตเพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว เพื่อสร้างผลผลิตดีขั้นต่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น

 


 

Copyrights (c) 2022 All rights reserved @ Polipharm Co.,Ltd.