คลังยาสำเร็จรูป บทบาทสำคัญของคลังยาสำเร็จรูปคือจัดเก็บสินค้าจากฝ่ายโรงงาน และจัดส่งให้กลับลูกค้าทั่วไป ลูกค้าจ้างผลิต เนื่องจากสภาวะการเก็บของยาแต่ละชนิดมีความแตกต่างกัน ดังนั้นบริษัทมีการเตรียมพื้นที่สำหรับจัดเก็บยาทั่วไปอยู่ที่ 25oC และห้องแช่เย็นสำหรับยาที่ต้องเก็บในอุณหภูมิต่ำ ระบบการควบคุมการจัดเก็บสินค้ามีการแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วนชัดเจน และควบคุมการเบิกจ่ายโดยระบบ ERP
คลังวัตถุดิบและคลังวัสดุบรรจุ บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด คำนึงถึงคุณภาพเป็นอับดับแรก ดังนั้นอาคารคลังสินค้าได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเก็บสินค้า (Good storage practice) คือมีการควบคุมการเข้าออกของบุคคลและสินค้า ควบคุมทั้งสภาวะแวดล้อมและอุณหภูมิ รวมถึงมีห้องสุ่มตัวอย่างที่มีการควบคุมสภาวะแวดล้อมตามมาตรฐานสากล การควบคุมการจัดเก็บโดยแบ่งเป็นสัดส่วนชัดเจน และควบคุมการเบิกจ่ายโดยระบบ ERP. แบบ First In First Out

Copyrights (c) 2022 All rights reserved @ Polipharm Co.,Ltd.