บริษัทฯ เล็งเห็นคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเป็นสำคัญ โปลิฟาร์มคำนึงถึงคุณภาพของการผลิตเป็นนโยบายหลัก ดังนั้นยาทุกเม็ดหรือทุกขวดที่ผู้ป่วยได้รับจะต้องมีคุณภาพ และบุคลากรของเราทุกคนระลึกเสมอว่ายาที่ผลิตออกไปจะมีผลโดยตรงต่อผู้ป่วย และนั่นก็เป็นที่มาของพันธกิจ และความรับผิดชอบในการสร้างความมั่นใจที่จะนำเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพออกสู่สังคม เพื่อให้บรรลุตามนโยบายคุณภาพที่ตั้งไว้ โปลิฟาร์มมีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการให้เกิดความต่อเนื่องตั้งแต่ขั้นตอนการสรรหาวัตถุดิบ การคิดค้นสูตรตำรับยา และการบริหารจัดการในการส่งมอบเวชภัณฑ์ ตลอดจนบุคลากรที่มีความชำนาญและรับผิดชอบทำให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยสำหรับผู้ป่วย

บริษัทดำเนินการผลิตและตรวจสอบตามมาตรฐานสากล ได้แก่ GMP (PIC/S), ISO 9001:2008, ISO/IEC 17025:2005 ระบบตรวจสอบคุณภาพที่จะเป็นหลักประกันว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้มาตรฐานและมีคุณภาพ โปลิฟาร์มจึงลงทุนในเครื่องจักรที่ทันสมัย และเครื่องมืออุปกรณ์ในการใช้ตรวจสอบที่ก้าวหน้าโดยการตรวจสอบเริ่มจากการสรรหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ทำการตรวจสอบตั้งแต่เริ่มต้นจนได้เป็นเวชภัณฑ์ที่พร้อมใช้งาน คุณภาพเวชภัณฑ์ที่โปลิฟาร์มผลิตไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้น เรายังติดตามตรวจสอบคุณภาพเวชภัณฑ์ที่ออกไปสู่โรงพยาบาลและร้านยาต่อไปอีกจนกระทั่งยาหมดอายุลงCopyrights (c) 2022 All rights reserved @ Polipharm Co.,Ltd.