News & Events

News & Events > ผู้บริหารและพนักงานบริษัทโปลิฟาร์มได้จัด...

ผู้บริหารและพนักงานบริษัทโปลิฟาร์มได้จัดโครงการ CSR ด้วยการบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนนักเรียนโรงเรียนวัดธรรมสถิต จังหวัดระยอง

ผู้บริหารและพนักงานบริษัทโปลิฟาร์มได้จัดโครงการ CSR ด้วยการบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนนักเรียนโรงเรียนวัดธรรมสถิต จังหวัดระยอง ในโครงการพัฒนาพื้นที่เพาะปลูกพืชผักสวนครัวภายในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การปลูกพืชผักสวนครัวกินเองและเพื่อนำไปประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียน วันที่ 28 กรกฎาคม 2562Copyrights (c) 2023 All rights reserved @ Polipharm Co.,Ltd.