News & Events

News & Events > บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด จัดโครงการอบรมสัม...

บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด จัดโครงการอบรมสัมมนาพนักงานฝ่ายขาย ประจำปี 2566

บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคคลกรในทุกฝ่าย จึงได้จัดให้มีการอบรมพนักงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้พนักงานได้รับความรู้ที่จะนำไปใช้ในงานขาย ทั้งความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้พนักงานขายได้เกิดความมั่นใจและมีความรู้ที่จะส่งต่อไปยังแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์อย่างนักขายมืออาชีพ ในปีนี้เป็นปีที่ตระหนักถึงพลวัตของธุรกิจยาจาการระบาดของไวรัส Covid 19 และ New normal ที่กำลังเกิดขึ้น ควบคู่กันกับการพัฒนาการทำงานของฝ่ายขายที่ต้องก้าวให้ทันต่อธุรกิจยาที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความก้าวหน้าในด้านวิทยาการ การที่จะต้องอยู่ในกฎกติกาใหม่ของรัฐและโลก บริษัทฯ จึงได้จัดสัมมนาขึ้น ณ ริเวียร่า วิลล่า อ.เมืองฯ  จ.นครนายก ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2566 โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิที่คร่ำวอดในธุรกิจยาทั้งในภาครัฐและเอกชน ได้แก่ เภสัชกรทัฬห ปึงเจริญกุล ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน และ เภสัชกรวิชัย โล้เจริญรัตน์ อาจารย์พิเศษด้านงานขายและการตลาด มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับพนักงานขายตลอดจนบุคคลากรในฝ่ายขายทุกคนCopyrights (c) 2024 All rights reserved @ Polipharm Co.,Ltd.