Registration Agreement

1. บัญชีสมาชิก, รหัสผ่านและการรักษาความปลอดภัย ในการเปิดบัญชีสมาชิกของบริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด ท่านตกลงที่จะให้ข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง และล่าสุดเกี่ยวกับ ตัวของท่านเองในการลงทะเบียนหากท่านได้ ให้ข้อมูลดังกล่าวที่ไม่เป็นจริง ไม่ถูกต้อง ไม่ใช่ ข้อมูล ล่าสุดหรือไม่สมบูรณ์ หรือหากบริษัท โปลิฟาร์ม จำกัดมีเหตุผลในการสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวที่ไม่เป็นจริง ไม่ถูกต้อง ไม่ใช่ ข้อมูลล่าสุด หรือไม่สมบูรณ์ บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัดมีสิทธิที่จะยกเลิก บัญชีของท่าน ท่านจะได้รับรหัสผ่าน และชื่อบัญชีเมื่อเสร็จ สิ้นกระบวน การลงทะเบียน ท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบในการรักษาความลับของ รหัสผ่านและบัญชีของท่าน และรับผิดชอบใน กิจกรรมทั้งหมดที่เกิด ขึ้นภายใต้บัญชี ของท่าน ท่านยินยอม ที่จะแจ้งให้บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัดทราบทันทีหากพบว่ามีการใช้ บัญชี ของบริษัท โปลิฟาร์ม จำกัดโดยมิได้รับอนุญาติ หรือมีการฝ่าฝืน การรักษาความปลอดภัย

2. สิทธิส่วนบุคคลของสมาชิก บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัดมีนโยบายในการเคารพสิทธิส่วนบุคคลของสมาชิก บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด จะ ไม่ทำการตรวจสอบ แก้ไข ข้อมูลเว้นแต่ว่าบริษัท โปลิฟาร์ม จำกัดมีความเชื่อที่ดีว่า การกระทำดังกล่าวจำเป็นเพื่อที่จะ
2.1 ทำตามความต้องการทางกระบวนการด้านกฎหมาย
2.2 เพื่อป้องกันและปกป้องสิทธิหรือทรัพย์สินของบริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด
2.3 เพื่อบังคับให้เป็นไปตามเงื่อนไขในการให้บริการของบริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด หรือ
2.4 กระทำเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิกอื่น ดังนั้น ท่านได้ตกลงยินยอมให้บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัดสามารถเข้าสู่บัญชีของท่าน รวมทั้งเนื้อหา ข้อความ ข้อมูล หากมีความจำเป็นดังกล่าว

3. การปฏิบัติต่อสมาชิก บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัดให้บริการแก่บุคคลเท่านั้น การใช้บริการใดใดเพื่อการค้า โดยมิได้รับอนุญาต หรือ การขายบริการต่อ ถือเป็นการฝ่าฝืนทั้งสิ้น ท่านได้ตกลงยินยอมว่าท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดในข้อมูล เนื้อหา ข้อความ ซอฟต์แวร์ เสียง เพลง รูปภาพ วีดีโอ หรือข้อมูลอื่นๆ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "เนื้อหา") ซึ่งท่านได้ส่งเข้ามา ไม่ว่าในวิธีใดใด ก็ตามเข้าสู่ บริการบริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด เนื้อหาทั้งหมดที่ถูกส่งมาจะอยู่ในความรับ ผิดชอบทั้งหมด ของบุคคลผู้ริเริ่มนั้น บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัดจะไม่กระทำการใดใด ในการควบคุมเนื้อหาที่มีการส่งภายในบริการของ บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัดและจะไม่รับ ประกันในความ ถูกต้องสมบูรณ์และคุณภาพของเนื้อหาดังกล่าว ท่านได้ ยินยอมที่จะ ไม่กระทำการใดใดดังต่อไปนี้
3.1 ใช้บริการเพื่อการทำจดหมายลูกโซ่ จดหมายโฆษณา จดหมายที่มี ข้อความไม่เป็นที่ต้องการ ทั้งทางด้านการค้าหรืออื่นๆ
3.2 เก็บหรือสะสมข้อมูลเกี่ยวกับผู้อื่น รวมทั้งที่อยู่ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์โดยมิได้รับความยินยอม
3.3 สร้างหลักฐานหรือที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ปลอม หรือกระทำการใดใดก็ตาม เพื่อหลอกลวงผู้อื่นให้เข้าใจผิด เกี่ยวกับที่มา ของข้อความและ ผู้ส่งข้อความนั้น
3.4 ส่งเนื้อหาผ่านบริการของบริษัท โปลิฟาร์ม จำกัดโดยผิดกฎหมายหมิ่นประมาท กล่าวโทษขู่เข็ญ คุกคาม สร้างความเสียหายลามก หยาบโลนหรือเป็นที่ น่ารังเกียจของผู้อื่น
3.5 ส่งเนื้อหาใดใดที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่น ของบุคคลหรือสถาบันอื่นรวมทั้งเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิ ในการเผยแพร่ต่างๆ
3.6 ส่งเนื้อหาใดใดที่มีไวรัสหรือโปรแกรมที่เป็นอันตราย
3.7 ขัดขวาง แทรกแซง หรือรบกวนเครือข่ายของบริการบริษัท โปลิฟาร์ม จำกัดหรือ ฝ่าฝืนข้อบังคับ นโยบาย หรือการปฏิบัติของ เครือข่ายนั้น
3.8 พยายามที่จะฝ่าฝืนเข้าสู่บริการของบริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด บัญชีของผู้อื่น ระบบ คอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายของบริการบริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด โดยมิได้รับอนุญาต หรือ รบกวนการใช้งานของสมาชิกอื่น

4. การยกเลิก ท่านได้ตกลงยินยอมว่าบริษัท โปลิฟาร์ม จำกัดสามารถที่จะยกเลิกบริการและทำการลบ ข้อมูลเนื้อหาในบริษัท โปลิฟาร์ม จำกัดได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่ว่า กรณีใดใดก็ตามรวมทั้งบริษัท โปลิฟาร์ม จำกัดสามารถ ที่จะยกเลิกบัญชี สมาชิกของท่านได้ หากพบว่ามีการฝ่าฝืนในเงื่อนไขในการให้บริการของบริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด

Copyrights (c) 2024 All rights reserved @ Polipharm Co.,Ltd.