CMO

ส่งออก

สืบเนื่องด้วยบริษัทมีนโยบายด้านคุณภาพที่มีความสม่ำเสมอส่งผลให้ลูกค้าในต่างประเทศไว้วางใจและนำสั่งยาของบริษัทไปจำหน่ายในประเทศต่างๆ กว่า 10 ประเทศทั่วโลก ทั้งในยุโรป และเอเชีย เป็นเวลากว่า 15 ปี และมีการขึ้นทะเบียนในต่างประเทศเพิ่มขึ้นตามลำดับ

Copyrights (c) 2022 All rights reserved @ Polipharm Co.,Ltd.