News & Events

News & Events > TCELS จับมือร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาล...

TCELS จับมือร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัยยาสามัญใหม่และ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสูตรตำรับยาสามัญ ระหว่างศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำ นวยการศูนย์ความเป็นเสิศด้านชีววิทยาศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ผศ.ภญ.ดร.รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด โดย ภก.สุชาติ ชูครุวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด ความร่วมมือครั้งนี้ จะนำไปสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยีในการพัฒนาสูตรตำรับยาสามัญใหม่จากห้องวิจัย สู่บริษัทเอกชนในอุตสาหกรรมยา เพื่อลดภาระ ค่าใช้จ่าย และลดการนำเข้ายาจากต่างประเทศ รวมทั้งยกระดับงานวิจัยและพัฒนายาในประเทศต่อยอดสู่อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ Copyrights (c) 2020 All rights reserved @ Polipharm Co.,Ltd.