News & Events

News & Events > มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี...

มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560

เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดี ๆ เพื่อสังคม ที่บริษัทโปลิฟาร์ม มีส่วนสนับสนุนต่อเนื่องกันมาทุกปี

โดยการมอบเงินแด่โรงเรียนต่าง ๆ ในเขตจังหวัดสมุทรปราการจำนวนกว่า 20 โรงเรียน

เพื่อมีส่วนร่วมให้เด็กได้รับความสนุกสนานในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560  โดยมีตัวแทนของบริษัทเป็นผู้มอบให้Copyrights (c) 2020 All rights reserved @ Polipharm Co.,Ltd.