News & Events

News & Events > มอบเงินทุนการศึกษาจำนวน 100,000 บาท

มอบเงินทุนการศึกษาจำนวน 100,000 บาท

วันที่ 17 มีนาคม 2565 บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด โดยนายสุชาติ ชูครุวงศ์ กรรมการผู้จัดการ ได้มอบเงินทุนการศึกษาจำนวน 100,000 บาท ให้กับเด็กหญิง วัชราภรณ์ สิงสถิตย์ บุตรสาวนางสาวไพลิน ชัยชุมพล พนักงานบริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด ที่ได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีนางฉวี วงเทศ คุณยายเป็นผู้รับมอบCopyrights (c) 2022 All rights reserved @ Polipharm Co.,Ltd.