News & Events

News & Events > บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด ได้รับโล่เกียรติค...

บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด ได้รับโล่เกียรติคุณ สถานประกอบการประสบความสำเร็จดีเด่น กิจกรรมการส่งเสริม SMEs

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด ได้รับโล่เกียรติคุณ สถานประกอบการประสบความสำเร็จดีเด่น กิจกรรมการส่งเสริม SMEs เข้าสู่ระบบการผลิตด้วยจรวดสามลูก จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม คุณวิชัย มัคคีธรรม ผู้จัดการฝ่ายโรงงานเป็นตัวแทนรับมอบรางวัล โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 80 แห่ง ได้รับรางวัล 12 แห่ง และบ.โปลิฟาร์ม จก. เป็น 1 ใน 3 แห่งได้รับเลือกให้เป็นผู้แทนวิสาหกิจขึ้นเวทีเสวนา เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของกิจกรรม

ประโยชน์ของการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Value chain) มาใช้กับการผลิตยา ทำให้ประสิทธิภาพการผลิตโดยรวม (Overall Equipment Effectiveness, OEE) ดีขึ้นซึ่งประกอบด้วย Availability, Efficiency และ Quality การนำเทคโนโลยี่ใหม่ๆ ที่เป็นระบบอัตโนมัติมาทดแทนการทำงานในส่วนที่อาจเกิดความผิดพลาดจากคนได้ง่าย เช่น การบรรจุแผงยาลงกล่องด้วยแขนกล (Lean Automation System Intregration, LASI)

 Copyrights (c) 2023 All rights reserved @ Polipharm Co.,Ltd.