News & Events

News & Events > พิธีทำบุญเปิดอาคารวิจัยและพัฒนา

พิธีทำบุญเปิดอาคารวิจัยและพัฒนา

บริษัทโปลิฟาร์ม โดยประธานบริษัท กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารและพนักงาน ได้ทำพิธีทำบุญเปิดอาคารวิจัยและพัฒนาและห้องปฏิบัติการ ที่มีเทคโนโลยี่ที่ทันสมัยและได้มาตรฐานระดับสากลแห่งใหม่ สูง 6 ชั้น ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทโปลิฟาร์มและตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศCopyrights (c) 2023 All rights reserved @ Polipharm Co.,Ltd.