News & Events

News & Events > สัมมนาฝ่ายขายประจำปี 2561

สัมมนาฝ่ายขายประจำปี 2561

1 ในพันธกิจของบริษัทฯ คือ “พัฒนาบุคลากร” โดยเมื่อวันที่ 25-25สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้รับเกียรติจาก อ.มนู สว่างแจ้ง อดีตผู้จัดการใหญ่ บริษัทไฟเซอร์ และปัจจุบันเป็นกรรมการอิสระบริษัทเมก้า ประเทศไทย มาเป็นวิทยาการให้ความรู้ในเรื่อง “เกณฑ์จริยธรรมในการขายยา” และ อ.พรเทพ ฉันทนาวี วิทยากรอิสระที่มีความรู้ด้านงานขาย ได้มาช่วยอบรมพนักงานขายของบริษัทฯ ในการ Awaken ปลุกพลังนักขาย ทำให้พนักงานขายได้รับความรู้ทั้งด้านเกณฑ์จริยธรรมที่เหมาะสม และยังได้เทคนิคต่างๆ ในการขายอีกด้วย ขอขอบคุณอาจารญ์ทั้ง 2 ท่านCopyrights (c) 2023 All rights reserved @ Polipharm Co.,Ltd.