News & Events

News & Events > รางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่นระดับจังหวัด...

รางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่นระดับจังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560  บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่นระดับจังหวัดสมุทรปราการ   

ที่ดำเนินการด้วยความซื่อสัตย์ เป็นธรรม โปร่งใส และมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม จัดโดย กองธรรมาภิบาลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าCopyrights (c) 2020 All rights reserved @ Polipharm Co.,Ltd.